Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
estate4seasons s.r.o
(Príloha k Zmluve o poskytovaní administratívnych služieb)
(ďalej len „VOP“)

 1. Základné pojmy:
  1. Služby– služba sídlo, služba pošta, služba telefónne číslo, služba faxové číslo, služba časovo obmedzené užívanie rokovacej miestnosti
  2. Zmluva – písomná Zmluva o poskytovaní administratívnych služieb
  3. Poskytovateľ – spoločnosť estate4seasons,s.r.o, so sídlom Panská 39, 811 01, Bratislava, IČO: 43842712, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 49985/B
  4. Užívateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá využíva služby poskytovateľa na základe Zmluvy o poskytovaní administratívnych služieb uzavretej s poskytovateľom
  5. Zmluvná strana – poskytovateľ alebo užívateľ samostatne
  6. Zmluvné strany – poskytovateľ a užívateľ spoločne
  7. Adresa poskytovateľa – adresa poskytovateľa zvolená užívateľom, ktorú má užívateľ zaregistrovanú v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo inom príslušnom registri ako sídlo/miesto podnikania užívateľa
  8. Sídlo – sídlo právnickej osoby a miesto podnikania fyzickej osoby
  9. Zakladateľský dokument – spoločenská zmluva užívateľa, zakladateľská listina užívateľa alebo zakladateľská zmluva užívateľa
  10. Nehnuteľnosť:
   1. Byt/nebytový priestor č. 25, nachádzajúci sa vo vchode č. 39 bytového domu na ulici Panská 39 , bytový dom so súpisným číslom 561, postavený na pozemku s parcelným číslom 8376, parcela registra „C“ o výmere 1416 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 5198/281174
  11. Rokovacia miestnosť – časť nebytového priestoru, ktorú je užívateľ na základe služby časovo obmedzeného užívania rokovacej miestnosti oprávnený užívať
  12. Cenník – aktuálny prehľad cien ponúkaných služieb
  13. Odstúpenie od zmluvy – odstúpenie od všetkých záväzkov vzniknutých zo zmluvy, ktorých dochádza k ukončeniu poskytovania všetkých služieb
 2. Produkty:
  1. Služba Registračná Adresa Spoločnosti – poskytovateľ udelí súhlas so zaregistrovaním sídla spoločnosti užívateľa na adrese svojej nehnuteľnosti
  2. Služba Označenie Poštovej Schránky – poskytovateľ označí poštovú schránku pre účely doručovania písomností.
  3. Služba Príjem a úschova pošty – poskytovateľ zabezpečí podľa voľby užívateľa príjem a úschovu doručených písomností.
  4. Oznámenie o zásielkach emailom – poskytovateľ bude informovať užívateľa o došlých zásielkách prostredníctvom elektronickej pošty.
  5. Posielanie listov poštou 1x mesačne (SR) – poskytovateľ bude zasielať užívateľovi všetky prijaté zásielky na korešpondenčnú adresu určenú užívateľom.
  6. Osobné vyzdvihnutie zásielok aj balíkov. – Poskytovateľ zabezpečí užívateľovi možnosť osobného vyzdvihnutia zásielok na adrese sídla spoločnosti vo vopred dohodnutom čase .V rámci tejto služby poskytovateľ zabezpečuje aj vyzdvihnutie a uschovanie balíkov užívateľa. Užívateľ sa zaväzuje tieto zásielky (vrátane balíkov) vyzdvyhnúť minimálne 1x za mesiac.
  7. Služba telefónne číslo – poskytovateľ zabezpečí podľa voľby užívateľa preberanie hovorov asistentkou, presmerovanie prichádzajúcich hovorov, hlasovú schránku, notifikáciu o nových odkazoch.
  8. Služba faxové číslo – poskytovateľ zabezpečí podľa voľby užívateľa notifikáciu o prijatých faxoch, príjem faxov a ich zhromažďovanie, doposielanie faxových správ na určenú adresu, fax alebo e-mail.
  9. Služba časovo obmedzené užívanie rokovacej miestnosti –poskytovateľ umožní užívateľovi užívať rokovaciu miestnosť v užívateľom zvolenom rozsahu.
 3. Základné ustanovenia:
  1. Poskytovateľ vyhlasuje, že je oprávnený poskytovať služby na uvedenej adrese na základe vlastníckeho práva alebo iných zmluv a dohôd, ktoré v zmysle zákona umožňujú aby tieto služby na uvedených nehnuteľnostiach poskytoval.
  2. Poskytovateľ vyhlasuje, že k plneniu zmluvy disponuje príslušným živnostenským oprávnením.
  3. Užívateľ predloží najneskôr pri podpise zmluvy poskytovateľovi originál zakladateľského dokumentu užívateľa, ak užívateľ ešte nie je zapísaný v obchodnom registri, alebo originál výpisu z obchodného registra užívateľa nie starší ako štrnásť (14) dní, ak užívateľ je už zapísaný v obchodnom registri.
  4. Užívateľ je povinný užívať služby poskytované poskytovateľom na základe zmluvy tak, aby nedošlo k poškodeniu dobrého mena poskytovateľa. V prípade porušenia tejto povinnosti je užívateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: paťsto euro Eur), a to do troch (3) dní od doručenia výzvy poskytovateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty. Poskytovateľ je ďalej oprávnený okamžite odstúpiť zmluvy.
  5. Užívateľ má právo požiadať o zmenu rozsahu a nastavenia služieb v zmluve. Ak sa jedná o zmenu neovplyvňujúcu cenu hradenú užívateľom za služby, vykoná poskytovateľ zmenu bez zbytočného odkladu. V opačnom prípade vykoná poskytovateľ zmenu k poslednému dňu predplateného obdobia, prípadne podľa dohody s užívateľom.
  6. Užívateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi akékoľvek zmeny svojich identifikačných, fakturačných a kontaktných údajov. V opačnom prípade je poskytovateľ oprávnený prerušiť poskytovanie služieb alebo negarantovať ich úplnosť.
  7. Uzavretím zmluvy užívateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas so spracovávaním osobných údajov užívateľa na účely súvisiace s poskytovaním služieb. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť tieto údaje osobám s ktorými užívateľ vyjadril súhlas a relevantným štátnym orgánom.
 4. Služba Registračná Adresa Spoločnosti a Služba Označenie Poštovej Schránky
  1. Poskytovateľ umožní užívateľovi zaregistrovať v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo inom príslušnom registri adresu poskytovateľa ako sídlo užívateľa a používať ju počas trvania zmluvy ako sídlo užívateľa.
  2. Poskytovateľ dodá užívateľovi písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla užívateľa na adrese poskytovateľa potrebný pre registráciu adresy poskytovateľa ako sídla užívateľa v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo inom príslušnom registri.
  3. Užívateľ je oprávnený počas trvania zmluvy používať adresu ako svoje sídlo jej uvádzaním na svojich písomnostiach a dokumentoch v úradnom a obchodnom styku s tretími osobami.
  4. Poskytovateľ sa počas trvania zmluvy zaväzuje na poštovú schránku prislúchajúcu k Nehnuteľnosti umiestniť obchodné meno užívateľa vo veľkosti podľa svojho uváženia za účelom informovania o sídle užívateľa ak nie je v zmluve uvedené inak.
  5. Užívateľ berie na vedomie, že využívaním služby nevzniká užívateľovi nárok na sprístupnenie nehnuteľnosti používateľa mimo rámec dohodnutý v zmluve, užívateľ nie je oprávnený umiestňovať v nehnuteľnosti ani z jeho vonkajšej strany vlastné nápisy, technické označenia ani vnášať do Nehnuteľnosti akékoľvek hnuteľné veci. V prípade porušenia tejto povinnosti je užívateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: paťsto Eur), a to do troch (3) dní od doručenia výzvy poskytovateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty. Poskytovateľ je ďalej oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy. Nárok poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
  6. Podpisom zmluvy zmluvné strany vyhlasujú, že v nebytovom priestore sa v čase podpisu zmluvy nenachádzajú a v budúcnosti ani nebudú nachádzať žiadne hnuteľné veci vo výlučnom vlastníctve či podielovom resp. bezpodielovom spoluvlastníctve užívateľa.
 5. Služba Príjem a úschova pošty
  1. Poskytovateľ preberá poštové a iné zásielky určené pre užívateľa s výnimkou zásielok, doporučených a zásielok do vlastných rúk podobne ako aj zásielok s ktorými sa spája úhrada peňažnej čiastky alebo poskytnutie akéhokoľvek plnenia, ak sa zmluvné strany v konkrétnom prípade písomne nedohodnú inak.
  2. Ak sa v konkrétnom prípade zmluvné strany písomne nedohodnú inak, poskytovateľ nie je povinný prijímať zásielky adresované užívateľovi ťažšie ako päť kilogramov (5 kg), väčšie ako štyridsaťpäť centimetrov (45 cm) v ktoromkoľvek rozmere, s objemom väčším ako tri stotiny kubického metra (0,03 m³), alebo zásielky obsahujúce nebezpečné veci, živé zvieratá alebo tovar podliehajúci skaze.
  3. Poskytovateľ je oprávnený podľa vlastného rozhodnutia odmietnuť prevzatie akejkoľvek zásielky adresovanej užívateľovi, pri ktorej má podozrenie na jej nebezpečný obsah alebo ju považuje za nezákonnú.
  4. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú neprevzatím alebo oneskoreným prevzatím zásielky doposielanej užívateľovi zo strany poskytovateľa pri plnení zmluvy. Zásielky, ktoré sa poskytovateľovi vrátili ako nedoručené skladuje poskytovateľ po dobu troch (3) mesiacov. Ak nie je uskladnená zásielka prevzatá, poskytovateľ ju po uplynutí doby uvedenej v predošlej vete, skartuje.
  5. Poskytovateľ uschová prebraté zásielky po dobu 6 kalendárnych mesiacov.
  6. Užívateľ si takéto zásielky môže vyzdvihnúť na Poskytovateľom určenej adrese vo vopred dohodnutom čase .
  7. V prípade ak osobné vyzdvihnutie zásielok nie je súčasťou balíčka je Poskytovateľ oprávnený účtovať za túto službu poplatok v zmysle cenníka dodatkových služieb.
 6. Služba Oznámenie o zásielkach emailom
  1. Poskytovateľ sa na základe zmluvy zäväzuje informovať 1x týždenne užívateľa o prijatých zásielkách prostredníctvom oznámení formou elektronickej pošty
 7. Služba Posielanie listov poštou 1x mesačne (SR)
  1. Poskytovateľ sa na základe zmluvy zäväzuje zasielať listovú korešpondenciu doporučene periodicky 1 x mesačne na adresu špecifikovanú úžívateľom.
  2. Zásielka bude obsahovať všetky prijaté listové zasielky obdržané na adrese sídla spoločnosťi užívateľa .
  3. Zásielka do 1 kg odoslaná doporučene v rámci SR Slovenskou Poštou,a.s je súčasťou balíčka C. Zásielky nad 1 kg budú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka spoločnosti Slovenská Pošta,a.s
 8. Služba Osobné vyzdvihnutie zásielok aj balíkov
  1. Poskytovateľ vydá Užívateľovi prevzaté zásielky na adrese sídla spoločnosti Panská 39,81101, Bratislava vo vopred dohodnutom čase
 9. Služba telefónne číslo a služba faxové číslo
  1. Poskytovateľ na základe zmluvy poskytuje užívateľovi telefónne číslo a faxové číslo a zabezpečuje ich prevádzkovanie za účelom realizácie telefonických hovorov a faxových správ určených pre užívateľa.
  2. Užívateľ berie na vedomie, že pridelené telefónne číslo a faxové číslo môže byť v priebehu trvania zmluvy zmenené.
  3. Užívateľ uhradí k rukám poskytovateľovi najneskôr pri podpise zmluvy depozit vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto Eur), ktorý bude slúžiť ako zábezpeka v súvislosti s úhradou telekomunikačných poplatkov spojených s využívaním služby telefónne číslo a faxové číslo. Úhrada depozitu je odkladacou podmienkou účinnosti záväzku poskytovateľa poskytovať službu telefónne číslo a faxové číslo.
 10. Služba časovo obmedzené užívanie rokovacej miestnosti
  1. Účelom užívania rokovacej miestnosti užívateľom je výlučne jej využitie na obchodné rokovania, pracovné stretnutia, školenia a semináre užívateľa.
  2. Rokovacia miestnosť je určená pre maximálne 6 osôb.
  3. Rokovacia miestnosť je k dispozícii každý pracovný deň v čase od 9 do 18 h . Poskytovateľ na základe písomnej žiadosti užívateľa zabezpečí, aby pri užívaní rokovacej miestnosti užívateľom bolo v rokovacej miestnosti k dispozícii občerstvenie, a to minerálka, káva a čaj.
  4. Poskytovateľ rezervuje pre užívateľa rokovaciu miestnosť na základe písomnej žiadosti užívateľa zaslanej poskytovateľovi hoci aj prostredníctvom e-mailovej správy. Žiadosť musí byť poskytovateľovi doručená aspoň dvadsaťštyri (24) hodín pred požadovaným začiatkom užívania rokovacej miestnosti. V opačnom prípade nie je poskytovateľ povinný sprístupniť užívateľovi rokovaciu miestnosť v požadovanom termíne.
  5. Žiadosť užívateľa podľa bodu 10.4 týchto VOP musí obsahovať účel využitia rokovacej miestnosti, čas začatia užívania rokovanej miestnosti a čas ukončenia, počet zúčastnených osôb, informáciu, či užívateľ požaduje zabezpečenie občerstvenia podľa bodu 10.3 týchto VOP, informáciu, či poskytovateľ požaduje zabezpečenie administratívnych služieb počas užívania rokovacej miestnosti spočívajúcich v kopírovacích a iných asistenčných službách zo strany poskytovateľa alebo ním poverených osôb.
  6. Rezervácia rokovacej miestnosti je záväzná až po jej písomnom potvrdení zo strany poskytovateľa.
  7. V prípade, ak poskytovateľ z akýchkoľvek dôvodov nemôže poskytnúť užívateľovi rokovaciu miestnosť v požadovanom termíne, zaväzuje sa poskytovateľ vyvinúť maximálne úsilie pri zabezpečení iného termínu navrhnutého zo strany užívateľa.
  8. Užívateľ je povinný pri príchode do rokovacej miestnosti písomne potvrdiť poskytovateľovi identitu prítomných osôb.
  9. Užívateľ sa zaväzuje nevnášať do rokovacej miestnosti akékoľvek omamné látky, psychotropné látky, iné nebezpečné a jedovaté látky, odpady, zamorujúce či znečisťujúce materiály, infekčné látky a materiály, či už samotným užívateľom alebo osobou nachádzajúcou sa v rokovacej miestnosti na žiadosť či so súhlasom užívateľa.
  10. Užívateľ sa bez písomného súhlasu poskytovateľa zaväzuje neinštalovať v rokovacej miestnosti a v nebytovom priestore akékoľvek zariadenia spôsobilé zaznamenať zvuk alebo obraz.
  11. V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti Užívateľa podľa bodu 10.1, 10.9 a 10.10 týchto VOP je užívateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi, a to aj opakovane, zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: patsto), a to najneskôr do troch (3) dní dni od doručenia písomnej výzvy poskytovateľa. Tým nie je dotknuté právo poskytovateľa odstúpiť od Zmluvy ako celku, alebo len od záväzku vzniknutého zo zmluvy, v zmysle ktorého je poskytovateľ povinný poskytovať službu časovo obmedzeného užívania rokovacej miestnosti. Nárok poskytovateľa na náhradu škody nie je dotknutý.
  12. Ak má užívateľ záujem zrušiť záväznú rezerváciu rokovacej miestnosti, je povinný urobiť tak písomne. Zrušenie záväznej rezervácie, ku ktorému došlo najneskôr dvanásť (12) hodín pred užívaním rokovacej miestnosti určenom v žiadosti podľa bodu 10.5 týchto VOP, je bez poplatku. Za zrušenie záväznej rezervácie rokovacej miestnosti v čase dvanásť (12) a menej hodín pred začiatkom užívania rokovacej miestnosti určenom v žiadosti podľa bodu 10.5 týchto VOP účtuje poskytovateľ storno poplatok vo výške 40,- EUR (slovom: štyridsať Eur).
  13. Ak sa užívateľ nedostavil do nebytového priestoru za účelom využitia rokovacej miestnosti na základe záväznej rezervácie, a zároveň rezervácia rokovacej miestnosti nebola vopred zrušená podľa bodu 10.12 týchto VOP, poskytovateľ je oprávnený účtovať poplatok za celú dobu uvedenú v žiadosti podľa bodu 10.5 týchto VOP, počas ktorej užívateľ mienil rokovaciu miestnosť užívať.
  14. Užívateľ berie na vedomie, že užívaním rokovacej miestnosti mu nevzniká nárok na sprístupnenie ktorejkoľvek časti nebytového priestoru poskytovateľa mimo rámec dohodnutý v zmluve, užívateľ nie je oprávnený umiestňovať v ktorejkoľvek časti nebytového priestoru ani z jeho vonkajšej strany vlastné nápisy, technické označenia ani vnášať do ktorejkoľvek časti nebytového priestoru akékoľvek hnuteľné veci. V prípade porušenia tejto povinnosti sa uplatní postup podľa bodu 4.5 týchto VOP.
 11. Poplatky
  1. Užívateľ sa zaväzuje uhrádzať poskytovateľovi za poskytované služby poplatky podľa jednotlivých položiek cenníka poskytovateľa.
  2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo cenník priebežne upravovať, a to bez oznámenia adresovaného užívateľovi.
  3. Ak došlo k ukončeniu záväzku vzniknutého zo zmluvy, na základe ktorého poskytovateľ poskytoval užívateľovi službu na základe Zmluvy o poskytovaní administratívnych služieb,alebo došlo k ukončeniu zmluvy ako celku, je užívateľ povinný v lehote päť ( 5) dní od ukončenia záväzku alebo zmluvy podať žiadosť na zrušenie registrácii adresy poskytovateľa v obchodnom registri a živnostenskom registri, kde je táto adresa registrovaná ako sídlo užívateľa a túto žiadosť predložiť poskytovateľovi , v opačnom prípade je poskytovateľ oprávnený túto žiadosť podať bezodkladne sám.
  4. Užívateľ hradí poplatky za poskytované služby na základe faktúry vystavenej poskytovateľom. Poskytovateľ zasiela užívateľovi faktúry na úhradu poplatkov za poskytované služby výlučne elektronickou formou na e-mailovú adresu užívateľa uvedenú v zmluve. Užívateľ uhrádza poplatky bezhotovostným prevodom na bankový účet poskytovateľa uvedený vo faktúre alebo zálohovej faktúre , alebo úhradu uskutočňuje osobne v hotovosti .
  5. Poplatky sú splatné v lehote splatnosti faktúry /zálohovej faktúry.
  6. Ak užívateľ neuhradil splatné poplatky, poskytovateľ je oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Ak užívateľ vystavenú faktúru reklamuje, je povinný zaplatiť čiastku, na ktorú sa reklamácia nevzťahuje, a to v lehote splatnosti, inak mu bude účtovaný úrok z omeškania vo výške uvedenej v týchto VOP. Poskytovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť po dobu omeškania užívateľa s úhradou ktoréhokoľvek poplatku alebo úrokov z omeškania poskytovanie ktorejkoľvek služby podľa zmluvy. Poskytovateľ je tak oprávnený urobiť aj v prípade, ak užívateľ porušuje zmluvu, alebo tieto VOP.
  7. Ak sa užívateľ dostane do omeškania s úhradou ktoréhokoľvek poplatku za služby poskytované podľa zmluvy po dobu dlhšiu ako tridsať (15) dní, je poskytovateľ oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy.
  8. Poskytovateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak sa užívateľ opakovane dostane do omeškania s úhradou ktoréhokoľvek poplatku za služby poskytované na základe zmluvy bez ohľadu na počet dní v omeškaní. Pre vylúčenie pochybností platí, že za opakované omeškania sa považuje aj situácia, ak je užívateľ v omeškaní s úhradou poplatku za niektorú zo služieb poskytovanú na základe zmluvy a nasledujúci kalendárny mesiac je v omeškaní s úhradou poplatku za inú službu poskytovanú na základe zmluvy.
  9. Všetky platby za poskytované služby uskutočňuje užívateľ v mene EUR.
 12. Platnosť zmluvy
  1. Záväzok poskytovať ktorúkoľvek službu dojednanú v zmluve je možné ukončiť (a) dohodou zmluvných strán, (b) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, (c) odstúpením, (d) zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu.
  2. Dohodou zmluvných strán možno ukončiť ktorýkoľvek záväzok alebo aj všetky záväzky vzniknuté zo zmluvy naraz k akémukoľvek dňu a z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.
  3. Výpoveďou je oprávnená ukončiť ktorýkoľvek záväzok alebo aj všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy naraz ktorákoľvek zo zmluvných strán a z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je dva (2) mesiace a plynie od prvého (1.) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
  4. Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od záväzku vzniknutého zo zmluvy, alebo odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených týmito VOP, a to písomným prehlásením adresovaným druhej zmluvnej strane. Odstúpenie je účinné okamihom dourčenia odstúpenia druhej zmluvne strane. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je ďalej oprávnená odstúpiť od záväzku vzniknutého zo zmluvy v prípade, ak druhá zmluvná strana porušila povinnosti vyplývajúcu z tohto záväzku, bola na porušenie písomne upozornená, avšak ani napriek upozorneniu a výzve k riadnemu plneniu v súvislosti s týmto záväzkom nedošlo.
  5. Poskytovateľ je oprávnený okamžite odstúpiť zmluvy, ak bolo proti užívateľovi začaté konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, alebo ak užívateľ vstúpil do likvidácie alebo ak je upozornený na nezákonné konanie užívateľa.
  6. Dohoda o ukončení záväzku resp. záväzkov vzniknutých zo zmluvy, výpoveď, alebo odstúpenie musia jasne špecifikovať, ktorý záväzok resp. záväzky vzniknuté zo zmluvy sa ukončujú. V prípade nedostatočnej špecifikácie sa dohoda o ukončení záväzku resp. záväzkov, výpoveď či odstúpenie považuje za neplatné a zmluvné strany sú povinné naďalej postupovať v plnom rozsahu podľa tejto zmluvy.
  7. Užívateľ je povinný najneskôr do troch (3) dní od skončenia zmluvy ako celku alebo od skončenia záväzku vzniknutého zo zmluvy, na základe ktorého poskytuje poskytovateľ užívateľovi službu sídlo, podať žiadosť na odhlásenie adresy poskytovateľa zapísanej ako sídlo užívateľa z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného príslušného registra a u všetkých príslušných štátnych orgánoch. Užívateľ je povinný slnenie tejto povinnosti poskytovateľovi preukázať relevantným dokladom, a to originálom výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného príslušného registra, v ktorom bude ako sídlo užívateľa zapísaná iná adresa ako je adresa poskytovateľa. Ak sa užívateľ dostane do omeškania so splnením tejto povinnosti, je povinný zaplatiť poskytovateľovi jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom: patsto Eur) a ďalej zmluvnú pokutu vo výške 30,- EUR (slovom: tridsať Eur) za každý deň omeškania až do riadneho splnenia povinnosti podľa týchto VOP vrátane dňa, kedy k splneniu povinnosti došlo. Tým nie je dotknutý nárok poskytovateľa na náhradu škody..
  8. Ak dôjde k ukončeniu niektorého, niektorých alebo všetkých záväzkov vzniknutých zo zmluvy, neznamená to zánik akýchkoľvek nesplatených záväzkov užívateľa. Ustanovenie týchto VOP, z ktorých vyplýva, že užívateľ má plniť až po zániku zmluvy, ostávajú zachované aj po zániku zmluvy.
  9. Chybné vyúčtovanie môže užívateľ uplatniť najneskôr do tridsať (30) dní od doručenia faktúry. Márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že vyúčtovanie je správne a užívateľ ho uznáva.
  10. Pre vylúčenie pochybností platí, že za deň úhrady sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané v prospech bankového účtu poskytovateľa.
 13. Doručovanie
  1. Okrem písomností prevzatých poskytovateľom za užívateľa v rámci poskytovania služby pošta, doručujú zmluvné strany iné písomnosti osobne, doporučene poštou alebo kuriérom na adresy uvedené v záhlaví zmluvy, alebo elektronicky na e-mailové adresy uvedené v záhlaví zmluvy. Zásielka sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia, dňom kedy ju adresát odmietol prevziať, prípadne dňom vrátenia nedoručenej zásielky. V prípade doručovania elektronickými prostriedkami sa za deň doručenia považuje deň nasledujúci po odoslaní e-mailovej správy. Zmluvné strany sú povinné písomne si oznamovať zmeny poštových aj e-mailových adries, a to najneskôr do troch (3) dní od zmeny adresy. V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa odosielateľ pre nemožnosť doručiť nedostáva do omeškania a písomnosť doručovaná na neaktuálnu adresu sa považuje za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky.
 14. Záväzok mlčanlivosti
  1. Poskytovateľ a užívateľ sa zaväzujú, že nebudú poskytovať tretím osobám informácie resp. údaje, ktoré sa dozvedia v súvislosti s plnením zmluvy, iba ak by išlo o informácie, určené druhou zmluvnou stranou k poskytnutiu presne stanoveným osobám. Poskytovateľ a užívateľ sa ďalej zaväzujú, že uchovajú v tajnosti všetky informácie, ktoré získajú v priebehu činnosti vykonávanej na základe zmluvy alebo jej realizáciou, ako aj po jej ukončení. Poskytovateľ a užívateľ sa zaväzujú, že uchovajú v tajnosti všetky informácie týkajúce sa druhej zmluvnej strany, ktoré nie sú verejne prístupné.
 15. Dodržiavanie právnych predpisov a zodpovednosť poskytovateľa
  1. Užívateľ je povinný pri podnikaní dodržiavať všetky platné právne predpisy.
  2. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá vznikla v dôsledku neposkytnutia niektorej zo služieb z dôvodu mechanickej poruchy alebo štrajku alebo iných objektívnych dôvodov alebo závažných okolností, ktorú poskytovateľ nemohol ovplyvniť.
  3. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú omeškaním kuriérskej služby či pošty alebo iného nedodania zásielok doposielaných užívateľovi na základe služby pošta.
  4. Poskytovateľ nezodpovedá za zranenia, ktoré utrpel pri užívaní rokovacej miestnosti užívateľ, alebo osoby, ktoré ho sprevádzajú.
 16. Záverečné ustanovenia
  1. Zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
  2. Nevynútiteľnosť alebo neplatnosť ktoréhokoľvek bodu alebo ustanovenia týchto VOP neovplyvní vynútiteľnosť alebo platnosť ostatných ustanovení týchto VOP alebo Zmluvy.
  3. Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť maximálne úsilie na riešenie akýchkoľvek sporov vyplývajúcich zozmluvy priateľským rokovaním. V prípade neúspešnosti takéhoto riešenia sporu bude spor predložený príslušnému všeobecnému súdu. Rozhodcovskému súdu ?