Súdne poplatky za návrhy podanné na Obchodný Register

V zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“) sa súdne poplatky vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov, ktorý tvorí prílohu zákona o súdnych poplatkoch .

Pokračovať na Súdne poplatky za návrhy podanné na Obchodný Register

Založenie s.r.o.

Aký je postup? Aké dokumenty k tomu potrebujem? Môžem mať nedoplatky na daniach? Mám povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod spoločnosti do Obchodného registra?

Ak zvažujete založenie spoločnosti s ručením obmedzeným a potrebujete sa zorientovať v  aktuálnej právnej úprave, nasledujúci článok je určený práve pre Vás!

Pokračovať na Založenie s.r.o.

Päť dôvodov prečo mať virtuálne sídlo už teraz!

Vďaka virtuálnemu sídlu môžete niekoľkonásobne ušetriť a získať mnohé benefity. Preto by mal každý podnikateľ nad takouto možnosťou uvažovať.

Virtuálne adresy sú už niekoľko rokov obľúbeným spôsobom, ako posúvať svoje podnikanie ku stanoveným cieľom, zefektívňovať náklady a ušetrené peniaze investovať do rozvoja firmy. O výhodách, ale aj nástrahách prenajímaných adries sme sa rozprávali s Ing. Jurajom Lešom zo  spoločnosti estate4seasons,s.r.o  ktorá   ponúka  služby virtuálnej kancelárie.

  1. Šetrenie nákladov

Okamžitú úsporu a zlepšenie cash flow môžu dosiahnuť firmy, ktoré už teraz platia drahé prenájmy vo väčších mestách. „Mnohí naši klienti sa odsťahovali na okraj mesta a v centre si ponechali len oficiálne sídlo. Ostali teda stále staromestskou firmou, ale ich mesačné náklady na kancelárie prudko klesli,“ vysvetľuje Juraj Lešo a dodáva, „mesačné poplatky virtuálneho sídla sa u nás hýbu od 8 eur, a tak si môže každý podnikateľ rýchlo vyrátať, koľko by ušetril.“

  1. Zvýšenie lukratívnosti značky

Podľa Leša je úplne najčastejším dôvodom to, že firma chce vylepšiť vnímanie svojej značky. Ak, napríklad, predáva diamanty alebo dizajnérske originály či poskytuje advokátske služby, je dôležité, aby pôsobila luxusne a na úrovni. „estate4seasons  ponúka virtuálne sídlo priamo v centre Bratislavy. Našich klientov láka možnosť stať sa staromestskou firmou a pridať sa tak k prestížnym advokátskym kanceláriám, top kreatívnym agentúram a bankám,“ hovorí konateľ spoločnosti.

  1. Etablovaná spoločnosť

Dobrá adresa neodškriepiteľne pomáha imidži spoločnosti, aby nepôsobila ako garážová firma. Podobne, ako keď podnikatelia kupujú spoločnosť s históriou, aby ich dátum založenia nediskriminoval pri potenciálnych spoluprácach, tak si aj presúvajú sídla na mesta, ktoré hovoria o istej úrovni organizácie. „Najmä pri nadväzovaní nových obchodných stykov a rozširovaní biznisu je dôležité pôsobiť etablovane. Aj v komunikácii s bankami môže zavážiť adresa,“ potvrdzuje na základe skúseností konateľ estate4seasons .

  1. Administratíva na kľúč

Virtuálne sídlo nie je len adresa, ako si mnohí myslia, ale firmy k nej ponúkajú aj voliteľné balíčky rozsiahlych služieb ako spracovanie, skenovanie a preposielanie pošty, preberanie a prepájanie hovorov, službu virtuálnej asistentky či spracovanie účtovníctva. Zaujímavá pre vznikajúce firmy je komplexná služba založenia eseročky s registračnou adresou už na zvolenej luxusnej adrese

  1. Hodinová kongresová miestnosť, hodinová kancelária

V estate4seasons  sa rozhodli vyriešiť aj častú situáciu, kedy má klient síce luxusné virtuálne sídlo, ale dohodnúť stretnutie si musí v kaviarni v nákupnom centre. „Podľa nás by mal mať zákazník možnosť stretnúť sa so svojim obchodným partnerom v reprezentatívnych priestoroch v sídle spoločnosti. Preto už čoskoro spúšťame možnosť krátkodobého prenájmu kongresovej miestnosti a kancelárie,“ hovorí Lešo. Spoločnosť pripravuje dokonca novinku na trhu, a tou je tzv.  work & sleep office, teda miesto, kde môžete krátkodobo pracovať, vybaviť všetky stretnutia a dokonca aj prenocovať. Vyhnete sa tak drahým hotelom.

Juraj Lešo ešte upozorňuje záujemcov o virtuálnu adresu, aby si overili, či poskytovateľ služby nehnuteľnosť aj vlastní. „Našťastie, priestory , v ktorých prevádzkuje naša spoločnosť služby virtuálnej kancelárie, sú zároveň aj vo vlastníctve majiteľov. Ale nebýva to vôbec samozrejmosťou. Problémy nastávajú, ak sa rozhodne skutočný majiteľ nájomnú zmluvu ukončiť. Vtedy príde o miesto nielen poskytovateľ virtuálneho sídla, ale aj niekoľko desiatok firiem naraz,“ objasňuje negatívne dopady Ing. Lešo. Firmy potom čaká nepríjemná tortúra v podobe zmeny adresy nie len na obchodnom registri, ale aj iných úradoch a hľadanie nového sídla.

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným

Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným

JUDr. Júlia Bombalová26. februára 2020

Obsah článku

Cieľom tohto článku je oboznámiť čitateľa s funkciou konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným, pričom si povieme viac o tom, kto môže túto funkciu vykonávať, aké sú základné práva a povinnosti konateľa, taktiež o vzniku a zániku funkcie konateľa a o zákaze konkurencie.

Pokračovať na Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným

Konanie v mene spoločnosti pred jej vznikom

JUDr. Júlia Bombalová8. januára 2020

Obchodný zákonník vo svojej úprave myslí aj na situácie, ktoré vznikajú v praxi a týkajú sa obdobia ešte pred samotným vznikom spoločnosti, teda keď spoločnosť už bola založená jej zakladateľmi, no ešte oficiálne nevznikla podľa platného práva. Je to obdobie, v ktorom dochádza k uzavretiu rôznych druhov zmlúv a právnych úkonov zo strany novozaloženej spoločnosti, a práve o ňom si povieme viac v tomto článku.

Znenie zákona

Jedná sa konkrétne o ustanovenie § 64 Obchodného zákonníka (ďalej len „OBZ“), ktorý v odseku 1 hovorí, že:

Odsek 1

„Osoby, ktoré konajú v mene spoločnosti pred jej vznikom, sú z tohto konania zaviazané spoločne a nerozdielne. Ak spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti konanie v mene spoločnosti schváli do troch mesiacov od vzniku spoločnosti, platí, že z tohto konania je spoločnosť zaviazaná od počiatku.“

Odsek 2

„Spoločnosť nesmie prevziať iné záväzky ako tie, ktoré súvisia so vznikom spoločnosti a z ktorých sú zaviazaní zakladatelia alebo štatutárny orgán, alebo jeho členovia, okrem tých záväzkov, ktoré prevzala s odkladacou podmienkou účinnosti právneho úkonu, ktorou je dodatočné schválenie spoločníkmi alebo príslušným orgánom spoločnosti. Osoby, ktoré prevzali v mene spoločnosti iné záväzky, zodpovedajú za spôsobenú škodu a sú zaviazané z týchto úkonov osobne.“

Odsek 3

„Osoby, ktoré konali v mene spoločnosti pred jej vznikom, sú povinné vyhotoviť zoznam právnych úkonov, ktoré má spoločnosť schváliť tak, aby boli schválené
v lehote podľa odseku 1. Ak spôsobili porušením tejto povinnosti škodu, zodpovedajú za ňu veriteľom spoločne a nerozdielne.“

Odsek 4

„Štatutárny orgán alebo jeho členovia sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť účastníkom záväzkových vzťahov schválenie právnych úkonov, ktoré boli vykonané pred vznikom spoločnosti.“

Konajúce osoby

Úkony v súlade s ustanovením § 64 OBZ sa teda vykonávajú pod menom spoločnosti (či už založenej alebo pripravovanej na založenie), pričom je jasne stanovené, že všetky konajúce osoby sú z týchto úkonov zaviazané spoločne a nerozdielne. Legitímne konajúcimi osobami nie sú už len zakladatelia spoločnosti (ale aj iné osoby konajúce v mene spoločnosti pred jej vznikom), okruh takto oprávnených osôb je teda rozšírený.

Schválenie úkonov

Avšak ak má byť vzniknutá spoločnosť z týchto úkonov zaviazaná, musí ich výslovne schváliť príslušný orgán spoločnosti alebo všetci spoločníci. Právna úprava týmto chráni tento nový subjekt práva (spoločnosť) pred „nepoznanými“ záväzkami, ktoré nemala možnosť nejakým spôsobom odmietnuť, nakoľko o nich nemala žiadnu vedomosť. Ak spoločnosť schváli do troch mesiacov od svojho vzniku tieto predostreté právne úkony, platí, že je z týchto úkonov zaviazaná od počiatku.

Druh právnych úkonov

V právnej úprave je regulovaný aj druh právnych úkonov, ktoré je možné zo strany spoločnosti prevziať. Predovšetkým sa jedná o úkony, ktoré súvisia so vznikom spoločnosti, a ktoré boli vykonané zakladateľmi alebo štatutárnym orgánom. Rozhodne sú v tom zahrnuté také úkony, ako napr. získanie oprávnenia na podnikanie, nájomná zmluvu sídla spoločnosti a prevádzkarne, zmluvy týkajúce sa odbornej pomoci pri založení a vzniku spoločnosti, úkony správcu pri splácaní vkladov zo strany spoločníkov atď.

Odkladacia podmienka účinnosti

V prípade, že nie jasné, či je možné daný predmet záväzku podriadiť ako súvisiaci so vznikom spoločnosti, právna úprava dáva možnosť, aby osoby konajúce v mene spoločnosti prevzali záväzok v mene spoločnosti s odkladacou podmienkou účinnosti takéhoto záväzku, ktorou bude schválenie spoločnosťou. Takýmto spôsobom sú tretie osoby upozornené na to, že z predmetného záväzku ešte spoločnosť nemusí byť zaviazaná, čo je zároveň aj v prospech konajúcich osôb, ktoré sa týmto spôsobom môžu chrániť pred osobnou zodpovednosťou a povinnosťou nahradiť škodu.

Zákon ukladá povinnosť konajúcim osobám vyhotovenie týchto úkonov predložiť spoločnosti na schválenie tak, aby sa dodržala trojmesačná lehota od vzniku spoločnosti. Zoznam schválených úkonov sa nezakladá do zbierky listín, ale štatutárny orgán je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť účastníkom záväzkových vzťahov schválenie právnych úkonov vykonaných v mene spoločnosti pred jej vznikom.

Zodpovednosť za škodu

Pri porušení pravidiel konania v mene spoločnosti zodpovedajú za spôsobenú škodu tie osoby, ktoré prevzali v mene spoločnosti iné záväzky, pričom sú zaviazané z týchto úkonov osobne, čo znamená, že musia splniť to, na čo sa v mene spoločnosti zaviazali.


Zdroje:
§ 64 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
SADLOŇOVÁ, M.: Právna úprava konania v mene spoločnosti pred jej vznikom a jej problematické úseky; Justičná revue, 64, 2012, č. 6-7, s. 808 – 819,
Obchodný zákonník. Komentár, 5. vydanie, Mária Patakyová a kol., C. H. Beck SK, 2016